上海 回到官网首页下载APP

六年级语文复习知识点

六年级语文复习知识点,初三年级面对中考有哪些办法,轻轻家教为大家搜集信息如下,希望对您有所帮助。

 第一单元词语盘点

 清qīnɡ爽shuǎnɡ 吟yín诵sònɡ 唱chànɡ和hè 瀑pù布bù 陡dǒu峭qiào 挺tǐnɡ拔bá 身shēn躯qū 精jīnɡ致zhì 蕴yùn含hán 奥ào秘mì 侠xiá客kè 静jìnɡ谧mì 追zhuī随suí 小xiǎo巷xiànɡ 俏qiào丽lì 烘hōnɡ烤kǎo 音yīn韵yùn 演yǎn奏zòu 探tàn索suǒ 勤qín勉miǎn 漫màn游yóu 亲qīn吻wěn 德dé高ɡāo望wànɡ重zhònɡ 津jīn津jīn乐lè道dào 别bié有yǒu深shēn意yì 左zuǒ冲chōnɡ右yòu撞zhuànɡ 意yì味wèi深shēn长zhǎnɡ 庞pánɡ然rán大dà物wù 行xínɡ色sè匆cōnɡ匆cōnɡ 神shén奇qí 优yōu雅yǎ 辨biàn认rèn 清qīnɡ新xīn 欢huān悦yuè 清qīnɡ脆cuì 凝nínɡ聚jù 恶è作zuò剧jù 奇qí妙miào无wú比bǐ 不bù拘jū一yì格ɡé 年nián过ɡuò花huā甲jiǎ

 日积月累

 1、 落红不是无情物,化作春泥更护花。(龚自珍)

 2、 造物无言却有情,每于寒尽觉春生。(张维屏)

 3、 今夜偏知春气暖,虫声新透绿窗纱。(刘方平)

 4、 此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。(李白)

 5、 卧看满天云不动,不知云与我俱东。(陈与义)

 6、 不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。(元稹)

 第二单元词语盘点

 杰jié出chū 修xiū筑zhù 设shè计jì 施shī工ɡōnɡ 阻zǔ挠náo 控kònɡ制zhì 轰hōnɡ动dònɡ 艰jiān巨jù 毅yì然rán 铲chǎn平pínɡ 勉miǎn励lì 恶è劣liè 泥ní浆jiānɡ 岔chà道dào 真zhēn挚zhì 避bì免miǎn 朦ménɡ胧lónɡ 凄qī凉liánɡ 引yǐn用yònɡ 强qiánɡ烈liè 居jū庸yōnɡ关ɡuān 悬xuán崖yá峭qiào壁bì 狂kuánɡ风fēnɡ怒nù号háo 惹rě人rén讥jī笑xiào 寝qǐn不bù安ān席xí 思sī潮cháo起qǐ伏fú 可kě见jiàn一yì斑bān 勘kān测cè 调tiáo节jié 沉chén闷mèn 分fēn享xiǎnɡ 抚fǔ养yǎnɡ 春chūn节jié 热rè烈liè 刚ɡānɡ劲jìnɡ 领lǐnɡ略luè 复fù苏sū 先xiān驱qū 迷mí恋liàn 装zhuānɡ点diǎn 惊jīnɡ叹tàn 碧bì空kōnɡ如rú洗xǐ 波bō涛tāo起qǐ伏fú 水shuǐ落luò石shí出chū 百bǎi折zhé不bù回huí 牙yá牙yá学xué语yǔ

 日积月累

 我们爱我们的民族,这是我们自信心的泉源。(周恩来)

 我是中国人民的儿子,我深情地爱着我的祖国和人民。(邓小平)

 唯有民魂是值得宝贵的,唯有他发扬起来,中国才有进步。(鲁迅)

 我爱我的祖国,爱我的人民,离开了他,离开了他们,我就无法生存,更无法写作。(巴金)

 第三单元

 舒shū适shì 搁ɡē板bǎn 勉miǎn强qiánɡ 抱bào怨yuàn 倾qīnɡ听tīnɡ 掀xiān起qǐ 魁kuí梧wú 撕sī破pò 倒dǎo霉méi 严yán肃sù 忧yōu虑lǜ 神shén圣shènɡ 悠yōu悠yōu 庄zhuānɡ重zhònɡ 仪yí式shì 抱bào歉qiàn 溜liū走zǒu 介jiè意yì 追zhuī问wèn 荒huānɡ唐tánɡ 声shēnɡ望wànɡ 割ɡē舍shě 湿shī淋lín淋lín 心xīn惊jīnɡ肉ròu跳tiào 自zì言yán自zì语yǔ 自zì作zuò自zì受shòu 缝fénɡ缝fénɡ补bǔ补bǔ 大dà吃chī一yì惊jīnɡ 残cán疾jí 瘦shòu削xuē 宽kuān厚hòu 张zhānɡ皇huánɡ 竭jié力lì 泰tài然rán 强qiánɡ制zhì 茫mánɡ然rán 劝quàn阻 焦jiāo黄huánɡ 着zháo迷mí 耐nài心xīn 修xiū理lǐ 如rú愿yuàn 流liú连lián忘wànɡ返fǎn 身shēn无wú分fēn文wén 溜liū之zhī大dà吉jí

 日积月累

 1、 轻诺必寡信。《老子》

 2、 民无信不立。《论语》

 3、 不精不诚,不能动人。《庄子》

 4、 诚者,天之道也;诚之者也,人之道也。《礼记》

 5、 有所期诺,纤毫必偿;有所期约,时刻不易。《袁氏世范》

 六年级语文复习知识点(二)

 第四单元

 遥yáo望wànɡ 晶jīnɡ莹yínɡ 资zī源yuán 矿kuànɡ物wù 恩ēn赐cì 节jié制zhì 枯kū竭jié 滥làn用yònɡ 威wēi胁xié 指zhǐ望wànɡ 设shè想xiǎnɡ 移yí民mín 破pò碎suì 目mù睹dǔ 圣shènɡ洁jié 骏jùn马mǎ 雄xiónɡ鹰yīnɡ 潺chán潺chán 回huí荡dànɡ 滋zī润rùn 善shàn待dài 松sōnɡ脂zhī 宝bǎo贵ɡuì 滋zī养yǎnɡ 婴yīnɡ儿ér 眷juàn恋liàn 和hé蔼ǎi可kě亲qīn 闪shǎn闪shǎn发fā光ɡuānɡ 葬zànɡ礼lǐ 主zhǔ持chí 语yǔ调diào 悲bēi剧jù 治zhì理lǐ 归ɡuī宿sù 荡dànɡ漾yànɡ 领lǐnɡ悟wù 滔tāo滔tāo不bù绝jué 一yī泻xiè千qiān里lǐ 纷fēn至zhì沓tà来lái 世shì外wài桃táo源yuán 从cónɡ天tiān而ér降jiànɡ 生shēnɡ命mìnɡ垂chuí危wēi 风fēnɡ雨yǔ同tónɡ舟zhōu

 日积月累

 1、 善待地球就是善待自己。 2、 拯救地球就是拯救未来。

 3、 但存方寸地,留与子孙耕。 4、有限的资源,无限的循环。

 5、 珍惜自然资源,共营生命绿色。

 第五单元

 厨chú房fánɡ 刺cì猬wèi 畜chù生shēnɡ 遗yí体tǐ 挽wǎn联lián 致zhì敬jìnɡ 爱ài抚fǔ 团tuán聚jù 情qínɡ节jié 记jì性xìnɡ 保bǎo存cún 阴yīn暗àn 低dī微wēi 寒hán意yì 深shēn奥ào 详xiánɡ细xì 枯kū瘦shòu 逝shì世shì 文wén章zhānɡ 咳ké嗽sòu 明mínɡ晃huǎnɡ晃huǎnɡ 失shī声shēnɡ痛tònɡ哭kū 囫hú囵lún吞tūn枣zǎo 张zhānɡ冠ɡuān李lǐ戴dài 马mǎ马mǎ虎hu虎hu 恍huǎnɡ然rán大dà悟wù 北běi风fēnɡ怒nù号háo 匆cōnɡ匆cōnɡ忙mánɡ忙mánɡ 饱bǎo经jīnɡ风fēnɡ霜shuānɡ

 殷yīn勤qín 失shī业yè 窘jiǒnɡ相xiānɡ 厚hòu实shí 苗miáo头tóu 面miàn孔kǒnɡ 轻qīnɡ视shì 陡dǒu然rán 艰jiān苦kǔ 软ruǎn绵mián绵mián 牛niú毛máo细xì雨yǔ 结jiē结jiē巴bā巴bā 大dà病bìnɡ新xīn愈yù

 日积月累

 1、 横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。《自嘲》

 2、 其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。《故乡》

 3、 我好像一只牛,吃的是草,挤出来的是奶、血。许广平《欣慰的纪念》

 4、 时间就是性命,无端的空耗别人的时间,其实是无异于谋财害命的。《门外文谈》

 5、 只看一个人的著作,结果是不大好的:你就得不到多方面的优点。必须如蜜蜂一样,采过许多花,这才能酿出蜜来。倘若叮在一处,所得就非常有限,枯燥了。《致颜黎民》

 第六单元:

 1诗经.采薇 (节选) 2春夜喜雨

 昔我往矣,杨柳依依。 【唐】 杜 甫

 今我来思,雨雪霏霏。 好雨知时节,当春乃发生。

 随风潜入夜,润物细无声。

 3西江月 夜行黄沙道中 野径云俱黑,江船火独明。

 宋朝 辛弃疾 晓看红湿处,花重锦官城。

 明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

 稻花香里说丰年,听取蛙声一片。 4天净沙.秋 元白朴

 七八个星天外,两三点雨山前。 孤村落日残霞, 轻烟老树寒鸦,

 旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。 一点飞鸿影下。

 青山绿水, 白草红叶黄花。

 第七单元

 塑sù料liào 饼bǐnɡ干ɡān 节jié奏zòu 乐yuè谱pǔ 吉jí祥xiánɡ 企qǐ盼pàn 急jí速sù 日rì寇kòu 华huá贵ɡuì 英yīnɡ武wǔ 气qì概ɡài 伤shānɡ感ɡǎn 苍cānɡ茫mánɡ 石shí碑bēi 抑yì扬yánɡ顿dùn挫cuò 相xiānɡ依yī相xiānɡ随suí 焦jiāo躁zào不bù安ān 漫màn不bù经jīnɡ心xīn 久jiǔ别bié重zhònɡ逢fénɡ 横hénɡ遭zāo不bú幸xìnɡ 震zhèn耳ěr欲yù聋lónɡ 浴yù血xuè搏bó杀shā 储chǔ备bèi 干ɡān脆cuì 失shī踪zōnɡ 闲xián逛ɡuànɡ 镌juān刻kè 缘yuán故ɡù 黯àn淡dàn 消xiāo瘦shòu 知zhī觉jué 空kōnɡ落luò落luò 光ɡuānɡ秃tū秃tū 冷lěnɡ清qīnɡ清qīnɡ 直zhí勾ɡōu勾ɡōu 不bù甘ɡān落luò后hòu 千qiān方fānɡ百bǎi计jì 哭kū笑xiào不bu得de 长zhǎnɡ途tú跋bá涉shè 大dà摇yáo大dà摆bǎi 无wú影yǐnɡ无wú踪zōnɡ

 日积月累

 马诗

 唐 李贺

 大漠沙如雪,燕山月似钩。

 何当金络脑,快走踏清秋。

 第八单元

 谱pǔ写xiě 幽yōu静jìnɡ 蜡là烛zhú 失shī明mínɡ 纯chún属shǔ 陌mò生shēnɡ 清qīnɡ幽yōu 琴qín键jiàn 陶táo醉zuì 苏sū醒xǐnɡ 飞fēi奔bēn 记jì录lù 莱lái因yīn河hé 霎shà时shí间jiān 微wēi波bō粼lín粼lín 探tàn访fǎnɡ 交jiāo涉shè 风fēnɡ采cǎi 赴fù约yuē 淡dàn雅yǎ 捉zhuō摸mō 衬chèn托tuō 幻huàn觉jué 深shēn远yuǎn 降jiànɡ生shēnɡ 模mó仿fǎnɡ 身shēn段duàn 造zào就jiù 抗kànɡ议yì 风fēnɡ度dù 炼liàn就jiù 毅yì力lì 有yǒu朝zhāo一yí日rì 大dà洋yánɡ彼bǐ岸àn 不bù解jiě之zhī缘yuán 暗àn无wú天tiān日rì 眼yǎn冒mào金jīn星xīnɡ 一yī反fǎn常chánɡ态tài 为wéi所suǒ欲yù为wéi 暑shǔ去qù寒hán来lái 不bù在zài话huà下xià 窃qiè窃qiè私sī语yǔ 无wú言yán以yǐ对duì

 日积月累

 雕diāo梁liánɡ画huà栋dònɡ 巧qiǎo夺duó天tiān工ɡōnɡ 独dú具jù匠jiànɡ心xīn 引yǐn人rén入rù胜shènɡ 古ɡǔ色sè古ɡǔ香xiānɡ 余yú音yīn绕rào梁liánɡ 不bù落luò窠kē臼jiù 雅yǎ俗sú共ɡònɡ赏shǎnɡ 美měi不bù胜shènɡ收shōu 脍kuài炙zhì人rén口kǒu 曲qǔ 高ɡāo和hè寡ɡuǎ 妙miào笔bǐ生shēnɡ花huā 阳yánɡ春chūn白bái雪xuě 笔bǐ走zǒu龙lónɡ蛇shé 不bù同tónɡ凡fán响xiǎnɡ 别bié具jù一yī格ɡé

轻轻家教与您分享六年级语文复习知识点,感谢您的观看!如果还有其他问题可以拨打免费电话:4000-766-177!或者关注轻轻家教官方公众号:changingedu 名师为您在线答疑!还有更多学习资料、升学宝典等着你!

注:原文章转载于 ,如有问题请联系我们,邮箱zixun@changingedu.com

优秀老师 为您而选

轻轻有着严苛的教师选聘制度,每个合作老师都经过严格的资质审核、笔试和面试。

查看更多好老师

选择城市

以上没有您的城市?可以点击选择其他城市

请验证手机号登录/注册
获取验证码
登录领取

轻轻助手

快速找个好老师