上海 回到官网首页下载APP

忻州师范学院 2014年忻州师范学院排名

¡¡¡¡2014ÄêÐÃÖÝʦ·¶Ñ§ÔºÈ«¹úÅÅÃûµÚ495λ

¡¡¡¡ÐÃÖÝʦ·¶Ñ§Ôº(Xinzhou Teachers University)³ÉÁ¢ÓÚ1958Ä꣬ÊǾ­¹ú¼Ò½ÌÓý²¿Åú×¼×齨µÄÈ«ÈÕÖƱ¾¿ÆÆÕͨ¸ßµÈѧУ£¬Ñ§Ê¿Ñ§Î»ÊÚÓ赥룬×øÂäÔÚ·ð½ÌÊ¥µØÎą̊ɽ½ÅϵÄÎÂȪ֮Ï痗ɽÎ÷Ê¡ÐÃÖÝÊУ¬Óб±Í¬ÆÑÌú·¡¢¾©Ô­Ìú·¡¢´óÔ˸ßËÙ¹«Â·¾­¹ý£¬½»Í¨Ê®·Ö±ãÀû£¬¾­¸ßËÙ¹«Â·60·ÖÖÓ¼´¿ÉµÖ´ïÊ¡»áÌ«Ô­¡£

¡¡¡¡Ñ§Ôº±¾²¿ÏÖÓÐ3¸öУÇø£¬Õ¼µØÃæ»ý22Íòƽ·½Ã×£¬½¨ÖþÃæ»ý½ü40Íòƽ·½Ã×£¬ÓÐ23¸ö½Ìѧϵ²¿£¬32¸ö±¾¿Æרҵ£¬27¸öר¿Æרҵ¡£

¡¡¡¡ÐÃÖÝʦ·¶Ñ§ÔºÓÅÊÆרҵÅÅÃû

¡¡¡¡ººÓïÑÔÎÄѧ

¡¡¡¡ÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ

¡¡¡¡»¯Ñ§

¡¡¡¡ÐÃÖÝʦ·¶Ñ§ÔºÈ«¹úÅÅÃû

Äê·Ý È«¹úÅÅÃû ×Ü·ÖÅÅÃû ¿ÆѧÑо¿ È˲ÅÅàÑø ÉùÓþÅÅÃû
2014 495 61.33 60 62.9 60
2013 590 60.01 0 0.04 0
2011 509 0.03 0.03 0.02 0
2010 522 0.03 0.03 0.03 0
2009 572 0.02 0.03 0.02 0

¡¡¡¡ÐÃÖÝʦ·¶Ñ§ÔºÔÚɽÎ÷Ê¡ÅÅÃû

±¾Ê¡
ÅÅÃû
ѧУÃû³Æ È«¹ú
ÅÅÃû
×Ü·Ö
ÅÅÃû
¿Æѧ
Ñо¿
È˲Å
ÅàÑø
ÉùÓþ
ÅÅÃû
1 ɽÎ÷´óѧ 75 64.01 62.96 65.25 62.96
2 Ì«Ô­Àí¹¤´óѧ 85 63.48 62.19 64.39 64.78
3 Öб±´óѧ 146 62.49 61.52 63.53 61.92
4 ɽÎ÷ʦ·¶´óѧ 197 62.01 60.53 63.45 61.81
5 ɽÎ÷Ò½¿Æ´óѧ 239 61.81 60.50 63.44 60.16
6 ɽÎ÷²Æ¾­´óѧ 253 61.77 60.29 63.16 61.81
7 Ì«Ô­¿Æ¼¼´óѧ 272 61.72 60.57 63.20 60.00
8 ɽÎ÷Å©Òµ´óѧ 293 61.65 60.18 63.38 60.16
9 ̫ԭʦ·¶Ñ§Ôº 432 61.38 60.09 62.89 60.16
10 ɽÎ÷ÖÐҽѧԺ 456 61.36 60.08 62.89 60.00
11 Ô˳ÇѧԺ 482 61.34 60.01 62.91 60.00
12 ³¤ÖÎҽѧԺ 495 61.33 60.00 62.90 60.00
12 ÐÃÖÝʦ·¶Ñ§Ôº 495 61.33 60.00 62.90 60.00
12 ̫ԭѧԺ 495 61.33 60.00 62.88 60.00
15 ɽÎ÷´óͬ´óѧ 561 61.15 60.05 62.47 60.00
16 ½úÖÐѧԺ 588 61.14 60.03 62.46 60.00
16 ³¤ÖÎѧԺ 588 61.14 60.02 62.46 60.00
18 ÂÀÁºÑ§Ôº 617 61.13 60.00 62.45 60.00
19 Ì«Ô­¹¤ÒµÑ§Ôº 695 60.01 60.01 60.00 60.00
注:原文章转载于 ,如有问题请联系我们,邮箱zixun@changingedu.com

优秀老师 为您而选

轻轻有着严苛的教师选聘制度,每个合作老师都经过严格的资质审核、笔试和面试。

查看更多好老师

选择城市

以上没有您的城市?可以点击选择其他城市

请验证手机号登录/注册
获取验证码
登录领取

轻轻助手

快速找个好老师